Foto: Sebastian Jonshøj

Fredningen omfatter et areal på ca. 220 ha, beliggende på tværs af Aarhus Ådal, umiddelbart sydvest for Harlev by. Landskabet består af en broget mosaik af naturtyper, med et rigt og varieret indhold at dyr og planter. På ådalens skråninger ligger de gamle skove Lillering og Stjær Stenskov, og i lavlandet derimellem finder man lysåbne enge og moser, samt Tåstrup Sø's blanke vandspejl, omkranset af vidtstrakt rørskov.

I Lillering Skov findes talrige, bevaringsværdige kulturhistoriske levn som højryggede agre, gravhøje, stenkister og dele af jernbanetracéet fra Hammelbanen. I Stjær Stenskov finder man fornemme eksempler på det geologiske fænomen stenbestrøninger; vandreblokke efterladt af isen for tusinder af år siden, og et tegn på, at skovbunden aldrig har været opdyrket.

Etablering af skiltede og veldefinerede, offentlige stiforløb forestår, som led i implementering af fredningsbestemmelserne. Men ved den vestlige ende af Tåstrup Sø findes et fugletårn, som er tilgængeligt fra P-plads ved Stenskovvej.


Fredningen og dens pleje

Efter flere års forberedelse blev fredningssagen rejst i 2012, i et forbilledligt samarbejde mellem DN og de berørte kommuner Aarhus og Skanderborg. Fire år senere, i januar 2016, afsagde Fredningsnævnet kendelse og fredede området. Det resulterede efterfølgende i en række indsigelser, som bl.a. drejede sig om udmåling af erstatning til lodsejere.
Efter halvandet års behandling, stadfæstede Miljø- og Fødevareklagenævnet i efteråret 2017 fredningskendelsen med ganske få og ubetydelige undtagelser, og endelig i december 2019 forelå den definitive afgørelse.

Formålet med fredningen er at bevare og forbedre natur- og landskabsværdierne, samt beskytte stenbestrøningerne og de kulturhistoriske levn. Desuden, at skabe øget offentlig adgang og at sammenbinde og understøtte de eksisterende Natura 2000-udpegninger, gennem ekstensivering af skov- og landbrug og målrettet naturpleje og -genopretning indenfor fredningen. Myndighederne (kommunen) skal indenfor 2 år efter den endelige afgørelse udarbejde en plejeplan, som i detaljer redegør for den fremtidige udmøntning og forvaltning af fredningen.