Foto: Sebastian Jonshøj
Fredningen omfatter et areal på ca. 220 ha, beliggende på tværs af ådalen, umiddelbart sydvest for Harlev by. Landskabet består af en broget mosaik af naturtyper, med et rigt og varieret indhold at dyr og planter. På ådalens skråninger ligger de gamle skove Lillering og Stjær Stenskov, og i lavlandet derimellem finder man lysåbne enge og moser, samt Tåstrup Sø's blanke vandspejl, omkranset af vidtstrakt rørskov. I Lillering Skov findes talrige, bevaringsværdige kulturhistoriske levn som højryggede agre, gravhøje, stenkister og dele af jernbanetracéet fra Hammelbanen. I Stjær Stenskov finder man fornemme eksempler på det geologiske fænomen stenbestrøninger; vandreblokke efterladt af isen for tusinder af år siden, og et tegn på, at skovbunden aldrig har været opdyrket. 
 
Med fredningen af Tåstruplandet er publikums adgang sikret gennem etablering af talrige fine stier i området, her i blandt den 9 km lange vandrerute Tåstruplandet Rundt. Der er udarbejdet en fornem vandretursfolder med detaljeret beskrivelse af områdets seværdigheder og kort over samtlige vandrestier. Og undervejs i terrænet finder man oplysende infotavler, der fortæller om natur, kultur og landskabshistorie.
 
BEMÆRK, at langt det meste af Tåstruplandet er privat ejendom, og udvis derfor hensyn til lokalt bosiddende og afvig ikke fra veje og stier. Vær ligeledes opmærksom på at visse stiforløb - ikke mindst i de lavtliggende dele af mosen – kan være ufremkommelige efter perioder med megen nedbør. Parkering anbefales ved Rødlundvænget i Harlev (øst) eller ved fugletårnet på Stenskovvej nær Stjær (vest). Herfra kan man støde til de markerede ruter. 

Fredningen og dens pleje

Efter flere års forberedelse blev fredningssagen rejst i 2012, i et forbilledligt samarbejde mellem DN og de berørte kommuner Aarhus og Skanderborg. Fire år senere, i januar 2016, afsagde Fredningsnævnet kendelse og fredede området. Det resulterede efterfølgende i en række indsigelser, som bl.a. drejede sig om udmåling af erstatning til lodsejere.
Efter halvandet års behandling, stadfæstede Miljø- og Fødevareklagenævnet i efteråret 2017 fredningskendelsen med ganske få og ubetydelige undtagelser, og endelig i december 2019 forelå den definitive afgørelse.

Formålet med fredningen er at bevare og forbedre natur- og landskabsværdierne, samt beskytte stenbestrøningerne og de kulturhistoriske levn. Desuden, at skabe øget offentlig adgang og at sammenbinde og understøtte de eksisterende Natura 2000-udpegninger, gennem ekstensivering af skov- og landbrug og målrettet naturpleje og -genopretning indenfor fredningen.