I disse år er der stigende opmærksomhed på, og interesse for, naturens indlysende evne til at "forvalte sig selv". I velfungerende økosystemer finder naturen selv en balance mellem lys og mørke, vådt og tørt og liv og død. Men i et gennemkultiveret land som Danmark, er udgangspunktet forrykket af en unaturlig næringsstofbelastning, konkurrence fra ikke-hjemmehørende arter, fragmentering af landskabet og generel pladsmangel. Forudsætningerne for den selopretholdende balance er derfor ikke altid tilstede, og det kan være nødvendigt at assistere naturen, hvis vi vil undgå en yderligere reduktion og forarmning. Naturpleje handler således oftest om bekæmpelse af invasiver arter og reduktion af vegetation i de lysåbne naturtyper, ved høslæt eller græsning.