Foto: Sebastian Jonshøj

Den vertikale dimension i byrummet, den højere gennemsnitstemperatur end i det omgivende landskab og de ugødskede, næringsfattige miljøer, skaber helt særlige levesteder. De tiltrækker en mangfoldighed af plante- og dyrearter, såvel eksotiske som hjemmehørende. I takt med intensiveringen af det danske land- og skovbrug, finder mange arter ligefrem et fristed i byen. Her har anvendelsen af de grønne områder ikke produktionsformål, og her vekselvirker kontinuitet og dynamik på baneterrænner og havnearealer, og i koloni- og parcelhushaver. Skønt naturen i byen er trængt, findes der paradoksalt nok et stort potentiale for netop at fremme biodiversiteten her, og - i bogstaveligste forstand - at gøre byen mere levende. Både DN og andre aktører, arbejder aktivt for et større naturindhold i byen, og et bredere kendskab til det, i befolkningen.

Skjoldhøjkilen  
Skjoldhøjkilen kiler sig vitterligt ind i Aarhus fra vest og skaber et frirum og en tiltrængt grøn forbindelse mellem tætte boligkvarterer og det åbne land. Fra Hasle Bakker har man en fabelagtig udsigt over Aarhus centrum og havnen. Derfra kan man følge Voldbækkens genslyngede forløb mod vest, gennem en frodig vekslen mellem tætte bevoksninger, partier med elle/askesump og talrige lysåbne områder, med rekreative faciliteter. Undervejs passerer man adskillige forsinkelsesbassiner for regnvand, der  er integreret som søer i landskabet. Skjoldhøjkilen er et vellykket eksempel på, hvorledes et ekstensivt, offentligt plejeniveau kan tilgodese såvel rekreative interesser, som naturen, altsammen til glæde for publikum. Her trives lidt vildskab, side om side med de pyntelige græsplæner.

Vennelystparken  
Vennelystparken ligger i østlig forlængelse af Universitetsparken og er en klassisk bypark. Og så alligevel ikke. Den er ikke så overrendt, og har i de senere år været genstand for en øget offentlig villighed til at prioritere biodiversitet og naturindhold i byrummet. Således eksperimenteres der i et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Naturhistorisk Museum og DN Studenterafdeling med tiltag, der kan berige parken med mere liv. Her efterlades bl.a. dødt ved og tages høslæt på et lille engareeal. Og så har bøgen på hjørnet af Nørrebrogade og Vennelyst Boulevard i årtier været blandt de allerførste bøgetræer der springer ud i Aarhus, hvert forår.

Eskelund
Ikke mange besøger Eskelund idag, men det vil formentlig ændre sig i fremtiden. Der er tale om et ganske betragteligt og særdeles bynært naturområde i ådalen, klemt inde mellem infrastruktur og Aarhus Å og etableret ovenpå en tidligere losseplads. Ved Eskelund finder man et rigt fugle- og dyreliv i pilekrattet og blandt de unge bevoksninger af højstammet skov. Under titlen "Landskabslaboratorium" er der "vilde" planer for området, der omfatter biodiversitetstiltag og måske en fremtidig event- og koncertplads.  Én ting er i hvert fald sikkert. I takt med at Aarhus vokser, vil Eskelunds beliggenhed blive stadigt mere attraktiv som bynær naturlokalitet.

Botanisk Have  
Botanisk Have udgør byens grønne centrum. Blandt træer og buske fra hele verden, kan både mennesker og dyr finde tiltrængt ophold i en fredelig oase. Selvom fokus retter sig mod de rekreative aktiviteter, er der god plads til både fugle og flagermus i de mange gamle træer, der så vidt muligt får lov at leve livet ud. Botanisk Have blev i 2015 fredet på foranleding af DN Aarhus.

Forstbotanisk Have
Selvom Forstbotanisk Have egentlig er en park, knytter den i høj grad an til den skov der omgiver den. Haven har stort naturpræg, og  rummer meget varierede oplevelser for den besøgende. Eksotiske træer fra hele verden veksler med hjemmehørende arter, og dødt ved i store dimensioner efterlades i vidt omfang til naturligt henfald.