Nyhed

Aarhus Kommune nedsætter interessent-arbejdsgrupper for VE ved Studstrup og Vosnæs. DN Aarhus sidder naturligvis med ved bordet.

Planlægningen af vindmøller ved Vosnæs og solceller ved Studstrup går nu ind i næste fase. DN Aarhus ønsker at bidrage med en kvalificering af projekterne, så en evt. fremtidig realisering bliver så skånsom overfor natur og landskab, som muligt.
Solceller og biodiversitet.
Foto: Lasse Jesper Pedersen
Politikerne i Aarhus Byråd har vedtaget at gå videre med planerne for opstilling af to vedvarende energianlæg (VE) i den nordlige del af kommunen. Det drejer sig som bekendt om tre vindmøller ved Vosnæs og et solcelleanlæg på ca. 60 ha umiddelbart vest for Studstrup.
 
DN Aarhus har i forbindelse med kommunens debatoplæg i det forgangne efterår udtrykt opbakning til planerne, idet vi ser VE-anlæggene som nødvendige og velkomne tiltag i den grønne omstilling af energiforsyningen i Aarhus Kommune. Men de skal naturligvis realiseres så klogt som muligt, og på en måde, så både biodiversitet og borgere får det bedst mulige ud af projekterne.
 
Forude venter en proces, hvor projekternes påvirkning af omgivelserne skal afdækkes grundigt, og deres mulige udformning afstemmes med politikernes og lokalsamfundets forventninger. Her forventer DN Aarhus at kunne være med til at pege på særlige naturhensyn, som skal iagttages, hvis anlæggene skal undgå at være til skade for biodiversitet og miljø. Faktisk er det vores begrundede forhåbning, at ikke mindst solcelleanlægget kan etableres på en måde, så det ligefrem bidrager til en øget biodiversitet på arealer, hvor der i dag er artsfattige marker i omdrift. Og vindmøllernes effekt på fugle, flagermus og andre arter skal selvfølgelig også belyses og vurderes grundigt i de lovpligtige miljøvurderinger.
  
Hver af de to kommunalt nedsatte arbejdsgrupper har berammet 3 møder i løbet af foråret, og DN ser frem til nogle gode og konstruktive drøftelser om muligheder og begrænsninger. Som kommunen formulerer opdraget: "... skal (arbejdsgruppen) være med til at sikre, at projektet bliver tilpasset så godt som muligt til omgivelserne, og at projektet giver noget ekstra tilbage til lokalområdet". 
 
Selve den endelige beslutning om, hvorvidt møllerne og solcellerne i sidste ende skal rejses, overlades således til politikerne i Aarhus Byråd.

Læs mere om projektet for solceller  og vindmøller på Aarhus Kommunes hjemmeside, og bliv klogere på DN's holdning i vores høringsbemærkninger

Flere nyheder