Høringssvar

Moesgaard Allé - afgørelsens time nærmer sig

Diskussionen om fremtiden for Moesgaard Alle har længe bølget frem og tilbage. Skal alléen fældes og genplantes langs en ny og bredere vej, eller skal træerne bevares og erstattes ét for ét, i takt med at de forgår? En netop afsluttet høring vil bidrage til valget af den endelige løsning, og DN Aarhus har afgivet sit bud.
Moesgaard allé i vinter-morgenlys.
Foto: Sebastian Jonshøj

Af Sebastian Jonshøj, formand i DN Aarhus

I forbindelse med etableringen af det nye Moesgaard Museum, har der længe været efterlyst en optimering af tilkørselsforholdende. Ikke mindst turen fra Oddervej til Ny Moesgaardvej ad den gamle rønneallé, har været genstand for megen debat. Her er pladsen trang og træerne ældede og stærkt svækkede, og mange ønsker derfor en ny og bredere vej, flankeret af en nyplantet allé. Men alléen er fredet, og de gamle træer er først nu ved at opnå den biologiske tilstand, som gør dem særligt værdifulde, som leve- og opholdssted for andre levende arter.

I en såkaldt VVM-redegørelse fremlægges en række forskellige løsningsscenarier, der hver især rummer fordele og ulemper. DN varetager i den konkrete sag to altoverskyggende hensyn, nemlig håndhævelsen af Fulden-fredningen syd for alléen og selve allé-fredningen, samt bevarelsen af de biologiske værdier, der knytter sig til de gamle træer i alléen. Vores høringssvar afspejler således denne prioritering.

Flere nyheder