Nyhed

Stor fredning ved Harlev langt om længe en realitet

Efter knap 8 lange år kunne Miljø- og Fødevareklagenævnet kort før Jul definitivt afgøre sagen om fredning af sammenhængende natur og landskab ved Harlev, vest for Aarhus. De naturskønne omgivelser ved Tåstrup Sø og mose, Lillering Skov og Stjær Stenskov vil fremover blive forvaltet for naturen og blive mere tilgængelige for publikum.
Foto: Sebastian Jonshøj

Af Sebastian Jonshøj, formand i Danmarks Naturfredningsforening Aarhus

 

I 2012 rejste Danmarks Naturfredningsforening sammen med Aarhus og Skanderborg Kommune fredningssag for det mere end 200 ha store landskab, der smyger sig over Aarhus Ådal, langs den vestlige kommunegrænse. Her findes både gamle skove, lysåbne rigkær, enge og overdrev og omfattende vådområder. I Lillering Skov er der talrige bevaringsværdige kulturhistoriske spor, og i Stjær Stenskov findes enestående velbevarede eksempler på det geologiske fænomen "stenbestrøninger". Det er ledeblokke, som ligger, hvor isen oprindeligt efterlod dem for mere end 12.000 år siden, og det vidner om, at skovbunden aldrig har været opdyrket. Endelig rummer hele det fredede område et spændende dyre- og planteliv med mange bevaringsværdige arter.  

Området er altovervejende i privat eje og er delvist udpeget som et såkaldt Natura 2000-område, der i et vist omfang beskytter naturen på hver side af dalen. Med fredningen bindes hele området nu sammen i én stor beskyttet naturperle, hvor land- og skovbrugsaktiviteter ophører eller ekstensiveres og, hvor der etableres rekreative stiforløb, så offentligheden får øget adgang til nogle af herlighederne. Det hele sker naturligvis i respekt for og under hensyntagen til lodsejerne i området, der med den endelige afgørelse har modtaget behørig kompensation for eventuelle rådighedsindskrænkninger på deres ejendom.

DN Aarhus ser spændt frem til, sammen med myndighederne og de lokalt bosiddende, i de kommende år at udvikle naturværdierne og det rekreative potentiale i Aarhus Kommunes nyeste, store fredede område. Til glæde og gavn for alle. 

Flere nyheder