Høringssvar

Giv biodiversiteten forrang på kommunens nye naturarealer!

DN Aarhus kommenterer på udkastet til Naturplaner for de 300 ha ny natur syd for Aarhus, og minder om det primære hensyn til biodiversiteten
Der skal være mere natur i kulturlandskabet syd for Aarhus.
Foto: Sebastian Jonshøj
Den politiske beslutning om at omlægge 300 ha kommunal landbrugsjord til permanent natur er så småt ved at blive ført ud i livet. Tidligere forpagtningsaftaler er opsagt, og der er gennemført en omfattende borgerinddragelse, hvorunder kommunen har indhentet forslag og ønsker til arealernes fremtidige anvendelse. Og DN Aarhus har i det store hele været godt tilfreds med tilrettelæggelsen af processen, og glædet sig over den vedvarende og konsekvente italesættelse af naturens tarv.
 
Nu foreligger så udkastet til de fem Naturplaner, som beskriver, hvordan hvert af de enkelte områder forventes at blive forvandlet og forvaltet. Og det er tydeligt, at Aarhus Kommune har ønsket at imødekomme så mange ønsker og interesser, som overhovedet muligt. Det er som udgangspunkt prisværdigt, men rummer efter DN's opfattelse en risiko for, at det målrettede hensyn til biodiversiteten - som ligger til grund for den politiske beslutning om arealernes omlægning - nedprioriteres og i værste fald tilsidesættes. 
 
Hvis de 300 ha tidligere kulturarealer skal udvikle sig optimalt henimod en biodivers naturtilstand, skal udviklingen hjælpes på vej af græssende dyr. Alle faglige anbefalinger peger på dyrenes afgørende betydning for at bevare et lysåbent mosaiklandskab, som levested for en mangfoldighed af arter, og herunder skal man også forestille sig træbevoksede skovlandskaber, med glidende overgange mellem naturtyper.
 
Der kunne f.eks. være tale om heste og kreaturer, som ideelt set skal græsse arealerne året rundt, suppleret af det hjortevildt som findes i området, og som fortsat kan passere frit og uhindret på tværs af hegnslinjer. Og det vil i sagens natur forudsætte indhegning af de nye naturområder med almindeligt to-trådet kreaturhegn, i store og så vidt muligt sammenhængende hegninger.
 
I høringssvaret opfordrer DN Aarhus således kommunen til at være mere ambitiøs og udvide det foreslåede omfang af græsning. Det vil naturligvis indebære, at den offentlige adgang til naturområderne underordnes dyrenes tilstedeværelse, men det betyder på ingen måde at den forhindres. Det vil blot kræve borgernes accept af naturens førsteret på arealerne, og en overvindelse af den ubegrundede frygt for at sameksistere med de græssende dyr, som i det store og hele passer sig selv og ikke opsøger menneskeligt selskab.
 
DN Aarhus ser frem til den videre udvikling af forvaltningsplanerne og appellerer indtrængende til, at man fastholder intentionen om først og fremmest at tilgodese biodiversiteten på de nye naturarealer. Det betyder ikke, at vi aarhusianere ikke kan få glæde og gavn af områderne. Men det betyder, at vi må leve med de overkommelige begrænsninger, som en uegennyttig afgivelse af plads til andre arter fordrer af os.

Læs DN Aarhus' høringssvar til Naturplanerne her, og se høringsmaterialet på kommunens hjemmeside. 

Deltag også på vores tur i Fløjstrup Skov d. 30. april, hvor vi berører mange af de omtalte problematikker.

Flere nyheder