Nyhed

Havneudvidelsen afventer næste fase

Ovenpå sommerferie og agurketid vil debatten om udvidelsen af Aarhus Havn formentlig snart blusse op med fornyet styrke. Vi gør derfor status, inden 2. halvleg for alvor begynder.
Vil denne udsigt forblive den samme?
Foto: Sebastian Jonshøj

Der er noget ved store anlægsprojekter, som i stigende grad får folk op af stolene. Det er måske et udtryk for en generelt større, folkelig bevidsthed om nødvendigheden af bæredygtighed og miljøhensyn, eller måske bare en voksende uvilje mod det, mange oplever som politisk arrogance og manglende indflydelse på udviklingen. Uanset, så har planerne for en markant udvidelse af Aarhus Havn fået massiv bevågenhed og skabt betydelig modstand blandt aarhusianerne. Mere end 1.500 høringssvar blev det til, da projektmaterialet i forårets løb var i offentlig høring, og næsten lige så mange debatindlæg, artikler og nyhedsindslag har sagen genereret i de lokale og regionale medier.

 I DN Aarhus har vi naturligvis også forhold os til havneudvidelsen og afgivet et ganske omfattende høringssvar. Heri tilslutter vi os bekymringen og kritiserer en række forhold, herunder ikke mindst den forventede negative påvirkning af natur og havmiljø ved råstofindvinding og den såkaldte klapning af enorme mængder overskudsmateriale. Vi mener simpelthen, at effekterne er utilstrækkeligt belyst, og at projektet indbærer en overhængende risiko for at tvinge de marine økosystemer i Aarhus Bugt yderligere i knæ; de er i forvejen stærkt udfordret af mange års menneskelig misrøgt i form af forurening, næringsstofbelastning, råstofindvinding og overfiskeri.

 DN er derfor af den opfattelse, at projektet ideelt set bør droppes, eller at man som et minimum undlader den kontroversielle klapning, og i stedet gentænker hele materialebehovet i et cirkulært perspektiv. Det vil sige, undersøger muligheden for alternativt at anvende det opgravede sediment til havneopfyld, og derved dels undgår klapningen og dels reducerer behovet for indvinding af jomfrueligt materiale fra havbunden. Det vil angiveligt koste mere tid og flere penge, men det er prisen for en reel håndtering af projektets miljøbelastning.

 Aarhus Kommune har på baggrund af den store interesse og de mange protester, tilrettelagt en udvidet inddragelse af befolkningen. Det foregår dels i et lukket forum med deltagelse af nøgleinteressenter, herunder DN, og dels ved to planlagte Borgerkonferencer i løbet af efteråret. Om disse processuelle sidespring får nogen reel betydning for det endelige udfald er vanskeligt at sige, men om ikke andet forlænges det tidsrum, hvor kritiske borgere og andre gode kræfter kan give udtryk for deres utilfredshed og frustration - og måske derigennem alligevel påvirke beslutningstagerne. 

Indtil videre skønnes der fortsat at være politisk flertal for en havneudvidelse, men det er næppe så solidt som tidligere og der er fra flere sider udtrykt skepsis og forbehold og ønsker om yderligere undersøgelser af forskellige forhold. Aarhus Havn har i øjeblikket en ansøgning om klapning ved Fløjstrup Strand til behandling ved Miljøstyrelsen, og først når vi kender udfaldet af denne, vil DN træffe beslutning om næste skridt. I mellemtiden følger vi fortsat processen tæt, og er i løbende dialog med andre aktører og interessenter, ligesom vi selvfølgelig udnytter den viden og synergi som opstår i kølvandet på DN's nationale indsats imod de aktuelle planer for Lynetteholm i Øresund. 

Flere nyheder