Debatindlæg

DN Aarhus påklager lokalplanen for udvidelse af Aarhus Havn

Dermed er det sidste punktum endnu ikke sat i føljetonen om det store anlægsprojekt og dets mulige miljøpåvirkninger.
Lokalplan Aarhus Havn
Illustration - forsidefoto lokalplanen
Det har stået på længe, efterhånden. Ønsket om en markant udvidelse af Aarhus Havn ud i bugten, og den kritiske vurdering af de sandsynlige konsekvenser for det havmiljø, som i forvejen er trængt gevaldigt i knæ. 
 
DN Aarhus har løbende forholdt sig til sagen og afgav i 2022 et omfattende høringssvar, hvori vi advarer om risici og påpeger opmærksomhedspunkter.
 
I løbet af den politiske proces har man rigtignok, som følge af borgerinddragelse, protester og kritik, kvalificeret projektet og foretaget en række positive justeringer, som rummer potentiale for et reduceret miljøaftryk. Men er det tilstrækkeligt til at afbøde og kompensere for de forringelser af havmiljøet, som havneudvidelsen uundgåeligt vil indebære? Det finder DN Aarhus ikke sandsynliggjort i forbindelse med den endelige lokalplan, som Byrådet vedtog umiddelbart inden sommerferien, og derfor har vi valgt at påklage vedtagelsen af lokalplanen og den medfølgende miljørapport. Det samme har en række andre aktører, heriblandt Danmarks Sportsfiskerforbund.
 
Det er kompliceret stof, som mestendels handler om processuelle forhold. Men grundlæggende finder DN det principielt problematisk, at man har vedtaget en lokalplan uden at kende omfanget og karakteren af de konkrete miljøkonsekvenser, som først senere vurderes i en fornyet VVM-undersøgelse, og uden at forholde sig konkret til, hvorvidt - og i givet fald hvor og i hvilket omfang - der skal foretages råstofindvinding og klapning af overskudsmateriale. Desuden savner DN en fyldestgørende redegørelse for påvirkningen af Natura 2000 områder og bilag IV arter, ikke mindst i anlægsfasen. I klagen peger DN således på, at vedtagelsen af planerne og miljøvurderingen efter vores opfattelse ikke opfylder kravene i Planloven, Planhabitatbekendtgørelsen og i Miljøvurderingsloven.

I praksis betyder klagen, at Planklagenævnet skal tage stilling til vores indsigelser og derefter træffe beslutning om, hvorvidt alt er foregået efter bogen eller om planerne skal kendes ugyldige. Og den slags tager gerne en rum tid, så man bør nok væbne sig med tålmodighed indtil sagen finder sin endelige afslutning.

Læs den vedtagne lokalplan samt DN Aarhus' klage.

Læs desuden mere om det langstrakte forløb på DN's hjemmeside og her.

Flere nyheder