Nyhed

Vildere skov ved Moesgaard?

Kan vi styrke natur og biodiversitet i Marselisborgskovene, gennem udlægning til såkaldt urørt skov? Og hvad betyder det i givet fald for de mange rekreative brugergrupper? Disse spørgsmål søger Aarhus Kommune i øjeblikket besvaret, på foranledning af et forslag om etablering af Moesgaard Vildskov, der indgår i efterårets kommunalpolitiske budgetforlig. I DN Aarhus bakker vi op om initiativet, og ser muligheder for store oplevelser i en rigere natur.

Af Sebastian Jonshøj, formand i DN Aarhus

De kuperede, gamle skove syd for Aarhus rummer noget af landets mest spændende og varierede natur. De er et såkaldt biodiversitets-hotspot, hvor man finder en bemærkelsesværdig stor artsrigdom og variation, og de er et oplagt sted at sætte ind med en målrettet forvaltning, hvis man virkelig vil gøre noget godt for den truede, danske skovnatur. 

Der hersker bred enighed blandt biodiversitetsforskere om, at udlægning til urørt skov er det mest effektive virkemiddel, dvs. et fuldstændigt ophør med kommerciel skovdrift. Dræning, motorsav og skovningsmaskiner, skal erstattes af skovens egne dynamiske processer, og de naturlige økosystemer skal genoprettes. Det vil f.eks betyde mere vand i skovens naturlige lavninger, og mange flere døde og døende træer, der kan udgøre levesteder og fødegrundlag for de talrige organismer, som lever af naturens forfald. Og det vil ideelt set betyde udsætning af græssende dyr under hegn, som vil bidrage til at holde skoven lysåben. Det vil indebære oplevelsen af en mere "rodet", men også meget mere varieret og levende skov, hvor oplevelser og overraskelser står i kø for skovgæsten. Og det vil ikke betyde begrænsninger i offentlighedens muligheder for at færdes frit i skoven. Det er DN's håb, at aarhusianerne vil overvinde den første skepsis og i stedet se mulighederne i en skov, hvor rammerne udvides og livet sættes fri. For os alle sammen.

Urørt skov

Urørt skov er et skovområde, hvor biodiversiteten - forstået som gode levesteder for truede arter - bevares og fremmes. Der foretages ingen indgreb med salg af træprodukter for øje. Mennesker er som udgangspunkt velkomne. Urørt skov kan græsses af tamme eller vilde dyr. En indledende naturgenopretning af hydrologi og bevoksningsstruktur vil ofte gavne biodiversiteten. Optimalt set kan skoven hvile i sig selv på sigt. Naturpleje bør dog om nødvendigt udføres for at sikre udvalgte, truede arters trivsel eller bekæmpe invasive arter. (Kilde: DN's Skovpolitik, 2017). 

DN Aarhus har deltaget i en følgegruppe, som har været med til at kvalificere forslaget og påpege fordele og ulemper.

Se vores bemærkninger til projektet

Workshop om Marselisborgskovene - DN's svar

Flere nyheder