Botanisk Have: Fredet i november 2015, og kendelsen stadfæstet af Miljø- og Fødevareklagenævnet i maj 2018. Sagen er således afsluttet. 
Læs mere.

Moesgaard Allé: Ifm. opførelsen af MoMu-Moesgaard Museum, og som følge af udbredt forfald, har den fredede allé i en årrække været genstand for forskellige ønsker om fældning, genplantning, flytning mm. Efter udfaldet af en VVM-redegørelse- og høringsproces besluttede Aarhus Byråd i 2018 at forfølge en løsning, der indebærer fældning af den eksisterende allé, og etablering af en ny. Det kræver imidlertid, at der rejses en ny fredningssag til ophævelse af den eksisterende fredning, og dette nye fredningsforslag forelå således i marts 2022.

Som det tidligere er fremgået, var DN Aarhus oprindeligt imod en fældning og genplantning af alléen. Men siden 2018 er træerne – og dermed alléen – pga. fremskreden sygdom og råd blevet markant svækket og fremstår i dag endog meget uensartet, asymmetrisk og forfalden. Et par kraftige vinterstorme har desuden bidraget til forfaldet og fragmenteret alléen yderligere. Dermed vurderer DN, at fredningens formål ikke længere er opfyldt, og vi har derfor ved den offentlige besigtigelse meddelt Fredningsnævnet, at DN Aarhus ikke vil modsætte sig, såfremt nævnet vælger at imødekomme kommunens fremlagte fredningsforslag. Nævnets afgørelse forventes at foreligge ultimo 2022/primo 2023.

Læs mere om DN's tidligere holdning  og om vores nuværende. 

Harlev-fredningen: Fredet i januar 2016, og kendelsen stadfæstet af Miljø- og Fødevareklagenævnet i december 2019. Sagen er således afsluttet.
Læs mere.

Stilling-Solbjerg Sø: På grund af massiv lokal modstand, og på opfordring fra Fredningsnævnet, valgte Danmarks Naturfredningsforening i maj 2017 at trække et fredningsforslag tilbage. Se det droppede fredningsforslag.
Læs mere.