Nyhed

DN’s protester bærer frugt; havneudvidelsen skudt til hjørne

Planklagenævnet giver medhold i klage og standser planerne for udvidelsen af Aarhus Havn
Lokalplan Aarhus Havn
Illustration - forsidefoto lokalplanen
Det kan være svært at følge med, når sagen udvikler sig dag for dag. Men mindre end et døgn efter at DN Aarhus indsendte sit seneste høringssvar vedr. udvidelsen af Aarhus Havn, trumfes alting af en opsigtsvækkende afgørelse fra Planklagenævnet.
 
På baggrund af den klage over lokalplanen som DN Aarhus indgav i september sidste år, har klagenævnet valgt at underkende processen og annullere lokalplan, kommuneplantillæg samt tilhørende miljøkonsekvensrapport.
 
Nævnet giver i deres afgørelse DN medhold i, at kommunen ikke i planerne har redegjort tilstrækkeligt for behovet for at planlægge i kystnærhedszonen, og behovet for at inddrage nye arealer til byzone. Nævnet giver også DN medhold i, at miljøvurderingen er kritisk mangelfuld, da en række væsentlige miljøpåvirkninger knyttet til det marine miljø og/eller anlægsfasen ikke er behandlet. Et enstemmigt planklagenævn finder, at miljøvurderingslovens minimumskrav til en miljørapport ikke er opfyldt. Nævnet lægger vægt på, at formålet med en miljøvurdering netop er at sikre, at integrationen af miljøhensyn foretages i forbindelse med udarbejdelse af planen og dermed på et så tidligt tidspunkt, at det er muligt at inddrage miljømæssige aspekter i planens udformning, herunder om mulige væsentlige påvirkninger bør føre til ændring af planen. Nævnet finder, at miljørapporten ikke er egnet til at give det fornødne beslutningsgrundlag til de politiske beslutningstagere eller til at oplyse offentligheden om de sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet som følge af realisering af planerne, når miljøpåvirkninger fra opfyldningen ikke er inddraget i miljørapporten på et mere overordnet niveau. 
 
Afgørelsen betyder et foreløbigt stop for havneudvidelsen, men forhindrer den ikke nødvendigvis. Trods det mangelfulde projektmateriale er der tilsyneladende stadig et politisk flertal, som ønsker at realisere en udvidelse, og som nu vil have afklaret, hvad det kræver. Rådmanden for Teknik og Miljø har således annonceret behovet for en ekstern redegørelse for de hidtidige processuelle fodfejl, hvorefter man formentlig kan forvente, at der vil blive gjort et nyt forsøg på at fremme projektet. 

I mellemtiden vil det kommende kommunalvalg imidlertid være nært forestående, og en havneudvidelse formentlig blive et centralt tema i den lokale valgkamp. Dermed står både spørgsmålet om havneudvidelsen og om det hidtidige politiske flertal i Byrådet forsat helt åbent

Læs Planklagenævnets afgørelse her.

Flere nyheder