Foto: Sebastian Jonshøj

En halv snes kilometer syd for Aarhus ligger et af landets smukke herregårds- og landbolandskaber. I en dal med lange skråninger mod nord op til Holme Bjerge strømmer Giberåen gennem løvskove, småbyer, over åbne enge eller landbrugsjorde markeret af bugtede rækker af rødel og forbi gamle vandmøller med tilhørende mølledamme. Med Fulden-fredningen er der åbnet en pragtfuld vandresti fra Vilhelmsborg langs Giberåen til Skovmøllen. Stien følger mest eksisterende mark og skovveje. Nogle steder, bl.a. ved Kvægdriften, ligger stien hen som natursti.


Fredningen og dens pleje

Baggrunden for Fulden-fredningen er at bevare de landskabelige værdier og vise hensyn til geologi, botanik og arkæologi. Formålet er endvidere at bevare områdets i sin nuværende tilstand samt at forbedre offentlighedens adgang til området. Aarhus Kommune har pligt til at vedligeholde stier og markveje, som indgår i det offentlige stisystem.

Eksisterende land- og skovbrug må fortsætte som hidtil, der må ikke anlægges gartnerier og landbrugsjord må ikke tilplantes. Alléer og levende hegn må ikke fjernes. Vandløb og vandstand må ikke ændres. Genopretning af tilgroede damme må finde sted. Stendiger må ikke fjernes. Siden vedtagelse af fredningen er der givet dispensation til ombygninger, etablering af vandhuller og vådområder, forudsat de ikke anvendes til vildtpleje samt opførelse af løsdriftsstald ved en eng.

For yderligere oplysninger om fredningen ved Fulden, se her.