Derfor er det heller ikke nemt at få gennemført en fredning, og forsøget gøres som regel kun, når alle andre beskyttelsesforanstaltninger skønnes utilstrækkelige. Det er kun Staten, kommunerne og Danmarks Naturfredningsforening, der kan rejse en fredningssag, og i DN behandler vi dette lovfæstede privilegium med respekt, omhu og ydmyghed.

Ofte indebærer en fredning visse konsekvenser for lodsejere og andre interessenter, så det er vigtigt, at gevinsterne for naturen og borgernene i almindelighed er åbenlyse og nødvendige. Det betyder, at der ligger omhyggelige overvejelser bag ethvert fredningsforslag, og bruges mange ressourcer på at udarbejde et seriøst materiale.

En fredningssag er ofte en langvarig proces, der kan tage adskillige år, og den endelige afgørelse træffes af et uafhængigt Fredningsnævn. Denne afgørelse kan efterfølgende ankes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der kan stadfæste eller omgøre fredningen definitivt.