Naturpleje
Foto: Sebastian Jonshøj

I disse år er der stigende opmærksomhed på, og interesse for, naturens indlysende evne til at "forvalte sig selv". I velfungerende økosystemer finder naturen selv en balance mellem lys og mørke, vådt og tørt og liv og død. Men i et gennemkultiveret land som Danmark, er udgangspunktet forrykket af en unaturlig næringsstofbelastning, konkurrence fra ikke-hjemmehørende arter, fragmentering af landskabet og generel pladsmangel. Forudsætningerne for den selopretholdende balance er derfor ikke altid tilstede, og det kan være nødvendigt at assistere naturen, hvis vi vil undgå en yderligere reduktion og forarmning. Naturpleje handler således oftest om bekæmpelse af invasiver arter og reduktion af vegetation i de lysåbne naturtyper, ved høslæt eller græsning.

 

Derfor har DN Aarhus etableret en lille indsatsstyrke, som i samarbejde med Aarhus Kommune rykker ud, hvor naturen behøver en håndsrækning. Og det gør den gerne på lokaliteter, hvor en beskeden arealstørrelse gør det vanskeligt eller umuligt at iværksætte storskalaforvaltning med græssende dyr eller, hvor særlige terrænforhold eller sårbar vegetation gør det uhensigtsmæssigt at bruge store maskiner. Her giver det ofte god mening at involvere frivillig arbejdskraft, fordi man kan gå mere målrettet, selektivt og skånsomt til værks. Med le, ørnenæb og knofedt holder vi vegetationen nede og - humøret oppe - ved at luge, slå og klippe den grønne overflod af konkurrencearter, der truer med at drukne den nøjsomme urteflora.

Har du lyst til at give en hånd med, så kontakt os på aarhus@dn.dk for en aktuel status på plejeaktiviteter.

Læs i øvrigt mere i undermenuerne til venstre.