Foto: Sebastian Jonshøj

Egåen med Egå Engsø
Nordligst rinder Egåen, der har sit udspring nordvest for Aarhus omkring Geding Kasted og siden udmunder ved Egå Marina. På sin vej passerer den gennem Egå Engsø, der blev etableret i 2006 med et primære formål at tilbageholde næringsstoffer. Søen er siden blevet en fornem fuglelokalitet og et meget velbesøgt rekreativt område for mange aarhusianere. Det er imidlertid blevet påvist, at søen fungerer som en meget problematisk barriere for smoltens (havørred-yngel) vandring mod kysten, og således bidrager negativt til ørredbestandens retablering i Egå-systemet.

Aarhus Å
Aarhus Å snor sig fra Stilling-Solbjerg Sø gennem Jeksendalen og siden østpå via Aarhus Ådal med Årslev og Brabrand Sø, gennem midtbyen, til udmundingen i Aarhus Havn. Aarhus Å anses såvel idag som gennem historien, for byens aorta. Den livgivende nerve, langs vis brinker byen oprindeligt opstod og idag udvikler og fornyer sig. Vandkvaliteten i åen er stadig udfordret af spildevandsrensning og generel urban påvirkning, men tilstanden forbedres gradvist og aktiviterne langs - og på - åen tiltager hele tiden. Således finder der kanoudlejning sted om sommeren, og nedstrøms Tre Broer har Aabrinken Kogræsser- og Naturplejeforening udsat Galloway-kreaturer. Langs åen fører Brabrandstien, som en populær rekreativ færdselsåre, befolkningen ud af midtbyen, til de store naturområder ved Brabrand Sø og Årslev Engsø.    

Giber Å
Endelig finder vi syd for byen Giber Å, perlen blandt kommunens større vandløb. Giber Å er ikke særlig lang, men har et meget varieret, smukt og charmerende løb gennem et kuperet natur- og kulturlandskab. Undervejs passerer den Vilhelmsborg, hvor en tidligere opstemmet sø i 2017/18 erstattes af en storslået genslyngning af åens naturlige og dramatiske forløb gennem en snæver dalsænkning. Siden slynger åen sig gennem stedvis skov og lysåbne engdrag i Fulden-fredningen og forbi en række nedlagte vandmøller, hvoraf Skovmøllen dog stadig består som turistattraktion. Ved Skovmøllen er der oftest garanti for overvintrende vandstær og ynglende bjergvipstjert. Giber Å har sin udmunding ved Moesgaard Strand, efter en meget attraktiv, ureguleret strækning gennem store partier af urørt skov. På grund af kraftig drikkevandsindvinding og efter nedlæggelsen af adskillige rensningsanlæg i den sydlige del af kommunen - der bidrog til vandføringen med renset spildevand -  er Giber Å udfordret af lav vandføring, ikke mindst i sommerhalvåret. Derfor praktiseres idag en tilbageførsel af renset spildevand fra Viby, for at opretholde en nødvendig minimumvandstand i åen.