I en tid med en intensiv vækstdagsorden og et stigende nationalt pres på hver kvadratmeter, er EU-lovgivningen af afgørende betydning for naturens beskyttelse og trivsel. Uden en fælleseuropæisk forvaltningsstrategi, ville snævertsynede, nationale erhvervsinteresser givetvis overtrumfe hensynet til natur, klima og miljø.

Natura 2000-netværket har til formål at sikre en bred og repræsentativ vifte af naturtyper og arter i hele Europa, gennem opnåelse af en såkaldt "gunstig bevaringsstatus".

Natura 2000 er implementeret i dansk lovgivning og udmøntes i praksis gennem specifikke handleplaner for arealforvaltningen, og understøttes af forskellige økonomiske incitamenter for lodsejere.

Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse meget mere om Natura 2000-netværket og den bagvedliggende lovgivning.

I Aarhus Kommune findes følgende fire Natura 2000-områder:

232 Lillering Skov, Stjær Skov, Tåstrup Sø og Tåstrup Mose
233 Brabrand Sø med omgivelser
234 Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker
59 Kysing Fjord