Høringssvar

Natura 2000-handleplaner kalder på handling

DN Aarhus afgiver høringssvar til handleplaner for kommunens Natura 2000-områder
Giber Å snor sig gennem skoven i N234.
Foto: Sebastian Jonshøj
Der findes fire såkaldte Natura 2000-områder i Aarhus Kommune. De er en del af et landsdækkende netværk af naturområder, hvor samfundet i henhold til EU-lovgivningen er forpligtet til at gøre en særlig indsats for udpegede arter og naturtyper.
 
Målet er, at disse arter og naturtyper skal opnå det, der kaldes "gunstig bevaringsstatus", dvs. at deres tilstand skal sikres imod forringelser og ideelt set forbedres. Det kræver, at myndighederne fokuserer på forskellige, konkrete udfordringer og forsøger at afhjælpe disse med målrettede forvaltningstiltag.
 
Aarhus Kommune har netop opdateret deres handleplaner for de fire Natura 2000-områder, som nu afventer politisk godkendelse inden sommerferien. DN Aarhus har læst planerne igennem og fundet anledning til nogle fåtallige bemærkninger, som vi håber vil blive iagttaget i den fremtidige forvaltning. 
 
Ved område 59. Kysing fjord - som i realiteten er Norsminde Fjord - efterlyser vi et mere målrettet fokus på arten sangsvane ved helt oplagt at reducere tilførslen af næringsstoffer fra landbruget til fjorden.
 
Ved område 232. Lillering Skov, Stjær Skov, Tåstrup Sø og Tåstrup Mose peger vi på behovet for en ekstensivering af de landbrugsarealer som indgår i området, og benytter anledningen til også at foreslå en opgradering af de rekreative adgangsforhold.
 
I område 233. Brabrand Sø med omgivelser ser DN gerne en udvidet græsning af de sønære arealer og et stadigt fokus på at holde tilgroning med vedopvækst i ave. Og så gentager vi vores bekymring ift. de øgede rekreative aktiviteter på søfladen, som udgør en stigende trussel imod ynglefuglene.

Og endelig vurderer vi, at de igangværende, biodiversitetsfremmende tiltag i Marselisborgskovene vil adressere behovet for en indsats i område 234. Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker.

Orientér dig i N2000 handleplanerne på Aarhus Kommunes hjemmeside, og læs DN Aarhus' høringssvar

Flere nyheder