Nyhed

Havet har ikke brug for havbrug!

DN Aarhus tager bladet fra munden, og istemmer modstanden imod etablering af flere havbrug i Kattegat. Natur og miljø i Aarhusbugten skal ikke forringes yderligere, mener vi.
Foto: Erik Christensen / CC-by-sa 3.0
Af Sebastian Jonshøj, formand i DN Aarhus

Selvom planerne for etablering af to store havbrugsanlæg ud for Djurslands østkyst er sat midlertidigt i bero, er de på ingen måde opgivet. Regeringen ønsker fortsat at imødekomme ønsket om markante udvidelser af et erhverv, der efter DN's overbevisning vil udgøre en alvorlig belastning for de indre danske farvande, der ikke har det for godt i forvejen. Øget næringsstoftilførsel med kvælstof og fosfor forringer vandkvaliteten og skaber øget algevækst og iltsvind. Desuden medfører havbrugsproduktion en forurening med organisk materiale og antibiotikarester til det omkringliggende havmiljø, der truer de naturligt forekommende marine organismer. 

Regeringen taler om at skabe et såkaldt "økologisk råderum" gennem muslingeopdræt, der angiveligt skulle kompensere for havbrugenes næringsstofudledning, men metoderne er tvivlsomme og effekterne utilstrækkeligt dokumenterede. Begrebet er politisk spin, og et sådant råderum eksisterer reelt ikke, idet indsatsen for at reducere næringsstoftilførslen til det danske vandmiljø i forvejen er bagud på point og langt fra målopfyldelse. Nye initiativer indenfor fødevareproduktion bør naturligvis hvile på et fundament af bæredygtighed og balance, fremfor på en yderligere belastning af naturgrundlaget, mener vi i DN Aarhus.

Sammen med andre af vore søsterafdelinger langs Kattegatkysten, vil DN Aarhus skabe øget opmærksomhed om problematikken i almindelighed og om udfordringerne for Aarhus Bugt i særdeleshed. Målet er, at få et flertal af byrådspolitikerne til officielt at tage afstand fra planerne om nye havbrug ved Djursland, og dermed lægge pres på beslutningstagerne. DN Aarhus ser andre interessenter med samme mål, som oplagte allierede i indsatsen for et renere havmiljø og en levende Aarhus Bugt. 

For yderligere information om havbrugsproblematikken, samt for kontakt til DN Aarhus' Havmiljø-gruppe, se her.

Flere nyheder